เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประจวบ นาคนิยม

  ประธานสภา

 • นางวัลลา กฤษดี

  รองประธานสภา

 • นายบุญเลิศ โตไตย์

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายศราวุธ เรืองซ้อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายเกรียงศักดิ์ กำทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสำราญ ขำสะนะ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • อำนาจ แสงสียา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางบุญเพ็ง มุ่งงาม

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสุพจน์ พิมพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเกลี้ยง สมบัติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายคำพา คุรุคราม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางน้ำค้าง กรีฑาเวช

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธวัช พุทธรักษา

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายอำนาจ กฤษดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมนึก พูลศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายผ่อน วงษ์ด้วง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายจำนง เกตุศีระ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมานพ สาแช

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมั่น โกทัน

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวีระจักร เชื้อฉิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายมงคล ปันทวาย

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายอุเทน ด้วงน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายเชาวลิต เทศโล

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางวันเพ็ญ สุขมั่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นายณรงค์ บังไซ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางอรอนงค์ ปานพรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายธวัช สร้อยนาค

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นางอร่ามศิลป์ ขยันกิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายพิเชษฐ์ สร้อยทองพูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายประสิทธิ์ อินยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

0.01s. 1.00MB