เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง

    รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด0.01s. 0.50MB