เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง

  รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
  ปลัดอบต.ภูน้ำหยด

 • นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง

  รองปลัดอบต.ภูน้ำหยดสำนักปลัด

 • นางมาลัย กองหนู

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • พจอ.สมหมาย เวิดสูงเนิน

  นักป้องกันฯ

 • นางสาวประภาภรณ์ จันทรังษี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • สิบเอกฉัตรชัย จันดากุล

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายประเทือง มิ่งตระกูล

  พนักงานดับเพลิง

 • นายประเชิญ กำจาย

  ภารโรง

 • นางประภาพิศ ทะอ่าง

  นักจัดการทั่วไป

 • นายไพโรจน์ จันทร์แดง

  พนักงานทั่วไป

 • นางอัคณา ซาซัย

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • นางสุมาลี ปานผา

  แม่บ้าน

 • นายอภิชาติ คำพุด

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวศศิวิมล จันทโคต

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางวิลัยพร จันดากุล

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอำนวย คุ้มไพร

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายณรงค์ เกิดไชย

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายชัชวาล สรวงกุดเรือ

  พนักงานจ้างเหมา

กองคลัง

 • นางสาววิไลลักษณ์ สกุลณี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสุดใจ วีระชัย

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสุชาวรีย์ บุญภูมีพงษ์

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางlสาวมยุรี เรืองซ้อน

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางกรวิภา กฤษดี

  พนักงานทั่วไป

 • นางสาวสุรีนา ชมชาติ

  พนักงานทั่วไป

 • นายชัชวาลย์ แก้วอุดร

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวเวณิกา สรวงกุดเรือ

  พนักงานจ้างเหมา

กองช่าง

 • นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง

  รองปลัดอบต.ภูน้ำหยด
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวณัชชา ทองดอนเหมือน

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายณรงค์ อ่อนน้อม

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายภาสกร เรือนกันต์

  พนักงานจ้างเหมา

กองการศึกษาฯ

 • นางอัญชลี วรรณา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวศิริรักษ์ ชมพู

  ครู

 • นางจันทนา เชื้อฉิม

  ครู

 • นางสาวสุรางค์ธร คำพุด

  ครู

 • นางศิริรัชดา ผลสุข

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววรรณกร ชารีรักษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวฐิติกนันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนริศรา โตไตย์

  พนักงานทั่วไป

 • นางสาวพัณณิตา ธวัชชัยวิรุตษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรัตนาพร บุญสวัสดิ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นาวสาวสุภัทร์นันทน์ สิทธชัย

  พนักงานทั่วไป

 • นางสาวน้ำผึ้ง อินยิ้ม

  พนักงานจ้างเหมา

 • นางสาวพิชญ์ญากาญจน์ บังไซ

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายวีระพงษ์ กีฑาเวช

  พนักงานจ้างเหมา

 • นายอนุสร ปันทวาย

  พนักงานจ้างเหมา

กองสวัสดิการสังคม

 • นายธวัชชัย มลัยคำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวจินดาพร ฤทธิ์เดช

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวมนธิรา เกิดเสม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุภาพร กำจาย

  พนักงานทั่วไป

0.02s. 0.75MB