เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563135
ประกาศร้อยละฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางศึกษา รอบที่ 1120
สรุปผลการอบรมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561122
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง120
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล 118
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล121
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครู อบต. และพนักงานจ้าง117
คู่มือการเดินทางไปราชการ18
วินัยและการรักษาวินัย18
เผยแพร่การบริหารงานบุคคล18
คู่มือวันลา17
รายงานสรุปโครงการอบรมและศึกษาดูงาน122

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB