เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563126
ประกาศร้อยละฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางศึกษา รอบที่ 1112
สรุปผลการอบรมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561111
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง111
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล 111
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล113
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ครู อบต. และพนักงานจ้าง19
รายงานสรุปโครงการอบรมและศึกษาดูงาน110

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB