เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน125
ประกาศเรื่องการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด118
มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพนักงานจ้าง119
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล123
ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น113
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564134
ประกาศใช้แผนป้องการการทุจริต พ.ศ. 2560 -256418
ประกาศแนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง140
ประกาศมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง137

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB