เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.2.122
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563135
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน125
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม121
ประกาศเรื่องการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด118
มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน123
ประกาศร้อยละฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางศึกษา รอบที่ 1120
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ9 อบต.ภูน้ำหยด144
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2563154
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563148
รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย489
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.1.113
ยุทธศาสตร์ แผน5 ปี082
สรุปผลการอบรมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพนักงานจ้าง119
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563112
ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563111
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง120
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล 118
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล121

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB