เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.2.110
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน115
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม112
ประกาศเรื่องการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด17
มาตรการการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน113
ประกาศร้อยละฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคคลากรทางศึกษา รอบที่ 1112
ภาระค่าใช้จ่าย ข้อ9 อบต.ภูน้ำหยด137
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560-2563136
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563136
รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย471
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.1.17
ยุทธศาสตร์ แผน5 ปี066
สรุปผลการอบรมของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพนักงานจ้าง17
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313
ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง111
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล 111
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล113

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB