เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ( เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256319
แบบฟอร์มยืมทรัพย์สิน อบต. ภูน้ำหยด110
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19
แบบคำขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด19
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562112
มาตรฐานการให้บริการประชาชน115
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์111
คู่มือประชาชน140

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB