เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมสายหลักของตำบลที่ใช้ติดต่อกับตำบลอื่นเป็นถนนลาดยาง สลับถนนลูกรังมีจำนวน 4 สาย คือ

1. ถนน รพช.สายโคกสง่า – ซับตะเคียน ระยะทาง 25 กิโลเมตร
2. ถนนสายพุขาม – วังลึก ระยะทาง 25 กิโลเมตร
3. ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลพุขาม – หมู่ที่ 12 ตำบลภูน้ำหยด ระยะทาง 20 กิโลเมตร ถนน แต่ละสายในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อ
4. ถนนสายกลุ่มคลองจันทร์ – วังใหญ่ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร


ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ จำนวน - แห่ง
สถานีดับเพลิง จำนวน - แห่ง0.01s. 0.50MB