เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 4 แห่ง


ศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 17 แห่ง


สาธารณสุขและเกษตร
สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน - แห่ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง
สถานีอนามัยเอกชน จำนวน - แห่ง
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 97 แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร จำนวน - แห่ง
โรงแรม จำนวน - แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
โรงสี จำนวน - แห่ง


อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
0.02s. 0.50MB